OKJ

Lapkiadói újságíró-szerkesztő munkatársa


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 1000
3. Elmélet aránya: 50%
4. Gyakorlat aránya: 50%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges


OKJ képzés: nem
Képzés típusa: egyéb

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az 54 321 01 0100 52 02 azonosító számú, Lapkiadói újságíró-szerkesztő munkatársa
megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója, megnevezése:
1555-06 A médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenység ellátása
Feladatprofil:
Betartja a munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat
Újságot olvas
Rádiót hallgat
Tv-t néz
Tájékozódik az aktualitásokról, információt gyűjt
Kutatómunkát végez (könyvtár, internet, sajtó, film, fotóarchívum)
Értékeli a közönségtől érkezett leveleket
Szelektálja a nézői, hallgatói, olvasói témajavaslatokat, maga is témajavaslatokkal,
ötletekkel áll elő
Részt vesz a szerkesztőségi egyeztetésen, munkaértekezleten
Megszervezi a napi munkát
Megfogalmazza a műsor/média célját, meghatározza a célközönséget
Meghatározza a munkavégzés helyszínét (belső/külső)
Terepszemlét tart, kiválasztja a lehetséges interjúalanyokat, helyszíneket
Időpontot egyeztet a műsor/riport/interjú készítőivel
Időpontot egyeztet a műsor/riport/interjú alanyaival
Felkészíti a munkatársakat a feladat elvégzésére
1586-06 Gépírás és levelezés
Feladatprofil:
Nyomtatott szövegről tízujjas vakírással másol
Kéziratról, javított, felülírt dokumentumot helyesbítve, módosítva másol tízujjas
vakírással
Hallás, diktálás utáni szöveget ír az írástechnika magasabb szintjén
Táblázatot, adatbázist adatokkal tölt fel, frissít a tízujjas vakírás technikájának
alkalmazásával
Alkalmazza az elektronikus (gépi) adatbevitel írásszabályait
Betartja az elektronikus írástechnika biztonsági és munka-egészségügyi
követelményeit
Egyszerű iratot, hivatalos levelet gépel, formáz a levelezési szabályoknak
megfelelően
Belső szervezeti ügyiratot készít (feljegyzés, emlékeztető, igazolás, nyilatkozat,
jegyzőkönyv stb.) sablon alapján
Hivatalos iratokat, leveleket (pl. kapcsolattartást segítő, információközlő, -kérő,
tájékoztató stb.) szerkeszt utasítások szerint
Iratokat, dokumentumokat a helyi szabályozásnak megfelelően saját hatáskörében
kezel (pl. sokszorosít, iktat, továbbít, tárol)
1556-06 Az újságírói tevékenység ellátása az írott sajtó különféle orgánumaiban
Feladatprofil:
Címet, témát, műfajt meghatároz; vázlatot készít
Képaláírást ír vagy rendel
Megírja a cikket
Figyelembe veszi a médiajogi és -etikai szempontokat
Munkájában igényes köznyelvi normához igazodik
Szinopszist készít
Az írásos anyaghoz fotót, képet, ábrát rendel
Együttműködik a fotóriporterrel, képszerkesztővel, tördelővel
Szükség esetén korrigál, javít a korrektor, olvasószerkesztő bevonásával
Vág, korrigál, javít
Szükség esetén szelektál, válogat, átszerkeszt a szerkesztő bevonásával
Megtervezi a megírandó cikkek műfaját, formáját
Átdolgozza a cikket új szempontok esetén (terjedelem, oldalterv)
Nyomon követi a korrektúrafordulókat
Törekszik irodalomesztétikai hatás létrehozására is
1560-06 A lapkiadói újságíró-szerkesztőt segítő tevékenységek ellátása
Feladatprofil:
Kapcsolatot tart a munkafázisok kivitelezőivel
Kapcsolatot tart külső intézményekkel
Nyomon követi a reklámozás, terjesztés folyamatát
Nyilvántartja a munkatársak kötelezettségeit, járandóságait, határidőket
Munkamegbeszéléseket, értékeléseket készít elő
Segédkezik archív anyagok kikeresésében
Segít az interjúk, riportok szervezésében