Újságíró képzés

Schola Europa

Schola Europa
Cím: 1126 Budapest, Beethoven u. 7-9.

Iskola: Sajtótechnikus, Sportkommunikátor, Moderátor
OKJ képzés: igen
Képzés típusa: Nappali
Oktatás helyszíne: Budapest
Képzés időtartama: 2 év
Telefon: 06-1 489-0080
E-mail: schola@esa.hu
Honlap: schola.hanoi.hu

 A Schola Europa Akadémia Budapesten Moderátor, Sajtótechnikus és Sportkommunikátor szakot is indít, nappali képzésben.

Moderátor
A képzésről:
A moderátor az elektronikus médiában (rádió, televízió) a legkülönbözőbb műfajokat képviselő produkciókban szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként működik közre. Színházban, művelődési házban vagy szabadtéri rendezvényeken szervezője, szerkesztője, közreműködője a különféle műfajú rendezvényeknek, irányítja a műsor lebonyolítását, összeköti az egyes műsorszámokat.
A moderátor elkészíti a közönségnek szánt műsorok koncepcióját, forgatókönyvét (szerkesztés), a programot tematikusan felépíti, kiválasztja és felkészíti a közreműködőket (művészeket, szakembereket, stb.), illetve összeköti az egyes műsorszámokat saját (előre megírt vagy rögtönzött) szöveggel.

A moderátor szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió, rádió, színház, művelődési ház, stb.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként.
Feladatait önálló vállalkozóként, illetve a szakirányú intézmények, vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében.
Munkáját a megrendelő igényeihez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi.
Olyan sokoldalúan képzett szakember, aki feladatának elvégzésekor különböző rendezvényeken, akár a műsor lebonyolításának irányítójaként (műsorvezető, játékvezető), akár összekötő kapocsként (konferanszié) közreműködik, szerepel.
A moderátor előkészíti a mindenkori megrendelő igénye szerinti mélységben a műsorokat, előadásokat.
Munkájáról előzetes írásbeli anyagot, forgatókönyvet készít.
Ellátja a munkavégzéshez szükséges szervezési, jogi és gazdasági feladatokat.
 
Sajtótechnikus
A képzésről:
A sajtótechnikus az országos nyomtatott sajtóban a szerkesztő (rovatszerkesztő, rovatvezető) asszisztense, illetve az újságíró (átfogó témákkal foglalkozó főmunkatárs) közvetlen segítője. A regionális nyomtatott sajtóban (fővárosi kerületi lapoknál, megyei újságoknál, városi és községi orgánumoknál, nagyvállalatok és helyi közösségek belső információs kiadványainál) szerkesztői vagy belső munkatársi cikkírói) munkát is végezhet. Jó a kommunikációs készsége, megfelelő a stílusérzéke és az íráskészsége, nem idegen tőle a szerkesztés sem. Ismeri a lapelőállítás hagyományos formáit, a szövegszerkesztés alapműveleteit és az elektronikus lapkészítés folyamatát. Felismeri az audiovizuális eszközök kiegészítő szerepét az újságírásban és a lapszerkesztésben.

A sajtótechnikus képzettségi szintjének megfelelően funkcionális munkát végez a nyomtatott sajtóban, az újságíró-főmunkatárs, illetve a szerkesztő-rovatvezető irányításával. A részfeladatokat alkotó módon hajtja végre, kisebb szerkesztőségekben pedig (például a regionális nyomtatott sajtóban) folyamatos újságírói munkát és lapszerkesztés is végez. Információt gyűjt, kiegészíti és feldolgozza a megszerzett információt, illetve ha szükséges, tudósítói, riporteri, interjúkészítői munkát végez.
A szorosan vett szakmai alapismereteken túl ismeri a média közvélemény-formáló hatását, ezt a tudását a szerkesztőségi munkának alárendelve alkalmazza. Nyomon követi az adott szerkesztőséghez kapcsolódó intézmények (nyomda, lapkiadó, lapterjesztő, kormányzati szervek, gazdasági társaságok) tevékenységét. Kapcsolatot tart a nyomdával, a kiadóval, a terjesztővel, a reklámirodával és a potenciális hirdettetőkkel. Figyeli, és szükség esetén dokumentálja a szerkesztőséggel kapcsolatos információkat. Ismeri a piac- és közvélemény-kutatás lehetőségeit, és alkalmazza azokat. Számítástechnikai és szoftverüzemeltetői ismereteinek birtokában részt vesz a kiadvány megtervezésében, tördelésében, nyomdai előkészítésében, esetenként kivitelezésében.

A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 16/1994.(VII. 8.) MKM tartalmazza.
A képzést a "Schola Európa Felsőfokú Szakképző Akadémia" Szakközépiskola a Karral együttműködve végzi a 34 782/2001. OM ügyiratszám alapján.
 
Sportkommunikátor
A képzésről:
A képzés célja olyan sportra szakosodott médiaszakember képzése, aki a legkülönbözőbb intézmények, szervezetek szakembereként helyi regionális vagy országos szinten szervezi az állampolgárok sporttevékenységét, és ehhez a média segítségével nyilvánosságot teremt, illetve anyagi hátteret biztosít.

A sportkommunikátor a kultúrának azzal a szeletével foglalkozik behatóan, amely magába foglalja a versenysportot, kiemelten is az olimpiai sportágakat és magát az olimpiai mozgalmat, továbbá a tömegsportot, a sporttal foglalkozó állami, társadalmi és önkormányzati szerveket, illetve az irányításuk alá tartozó egyesületeket és klubokat, valamint a szabadidősportot, beleértve az állampolgárok rekreációs tevékenységét is.

A média szakon a képzési idő egységesen 2 tanév.
A képzés követelményei
-a szakközépiskolai és az egyetemi órák látogatása
-sikeres gyakorlati jegyek, beszámolók, kollokviumok, záróvizsga
-szakdolgozat készítése és megvédése
-szakmai gyakorlaton való részvétel

Az oktatás - az adott képzéstől függően - a következő tanegységeket jelenti:

-Elméleti alapozó ismeretek: kommunikáció, szociológiai ismeretek, gazdaságpolitikai és marketing ismeretek, a világ gazdasági és politikai földrajza, politológiai ismeretek, pszichológiai ismeretek
-Szakmai (elméleti és gyakorlati) ismeretek: általános médiaismeretek, jogi ismeretek, sajtójog és sajtóetika, rádiós és televíziós ismeretek, sajtóműfajok elmélete, sajtótörténet, stilisztika és sajtónyelv, általános újságírói ismeretek, közhasznú információs források, a nyomtatott sajtó eszközei, arculattervezés és design, az információ feldolgozása, közéleti ismeretek, laptördelés, képszerkesztés, személyközi kommunikáció, reklám- és hirdetésszervezés, beszédtechnika, dramaturgiai és színészi ismeretek, műsorszerkesztés, protokoll ismeretek, stíluselmélet, nyelvhelyesség, alkalmazott pszichológiai ismeretek, prezentációs technikák, Public Relations ismeretek, szóvivői ismeretek, sportelmélet és szervezés
-Általános menedzsment és egyéb ismeretek: élet- és pályatervezés, a vállalatnál, intézménynél folyó munkafázisok, a vállalatok, intézmények belső felépítése, vezetői, illetve beosztotti készség- és képességfejlesztés, idegen nyelv, testnevelés, alapvető számítástechnikai ismeretek, munkavédelem