OKJ

Sportkommunikátor


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: 120
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges


OKJ képzés: nem
Képzés típusa: egyéb

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A sportkommunikátor sportra szakosodott médiamenedzser, aki a legkülönbözőbb intézmények, szervezetek szakembereként helyi regionális vagy országos szinten szervezi az állampolgárok sporttevékenységét, és ehhez a média segítségével nyilvánosságot teremt, illetve anyagi hátteret biztosít.
A sportkommunikátor a kultúrának azzal a szeletével foglalkozik behatóan, amely magába foglalja a versenysportot, kiemelten is az olimpiai sportágakat és magát az olimpiai mozgalmat, továbbá a tömegsportot, a sporttal foglalkozó állami, társadalmi és önkormányzati szerveket, illetve az irányításuk alá tartozó egyesületeket és klubokat, valamint a szabadidősportot, beleértve az állampolgárok rekreációs tevékenységét is.
Az 55 213 01 0010 55 04 azonosító számú, Sportkommunikátor megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója megnevezése
0950-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai
tevékenységek
Feladatprofil:
Kommunikál
Használja a tömegkommunikációs technika eszközeit
Közönségkutatást, piackutatást, hatásvizsgálatokat tervez és kivitelez
Alkalmazza a magyar helyesírás és stilisztika szabályait
Gyakorlatban alkalmazza a beszédtechnikai ismereteket: légzéstechnika,
hanglejtés, hangszín, hangsúlyozás, tagolás, dallam és ritmus
Tudatosan használja a szónoki, az üzleti, a társalgási és a publicisztikai stílus
jegyeit írásban és szóban egyaránt
Nyelvhasználatában a hitelességre, a pontosságra, a közérthetőségre törekszik
Személyközi kommunikációs technikákat használ
Az alkalomhoz illő magatartási és viselkedési formákat használ
Az alkalomhoz illően használja az illem, az etikett és a protokoll szabályait
A feladatához és az alkalomhoz illően öltözködik, megjelenésével is üzenetet
közvetít
Céltudatosan alkalmazza a tárgyalástechnikai és metakommunikációs eszközöket, a
fellépési technikákat, a személyiségfejlesztés módszereit
Konfliktusokat kezel
Idegen nyelven kommunikál
Társalog, levelet ír és olvas
Telefonál, konferencián vesz részt
Tárgyal, prezentációt tart, szakirodalmat olvas
Szakcikket publikál
Kapcsolatot tart a sajtóval és a médiával
Figyelemmel kíséri a legfontosabb hazai és külföldi médiumokat
Sajtószemlét készít
Archív sajtóanyagokban és közhasznú információs forrásokban kutatást végez
Kapcsolatot tart a média munkatársaival
Írásokat készít a különféle sajtóműfajokban
Sajtótájékoztatót szervez
Részt vesz reklámtevékenységben
Részt vesz a reklámstratégia kidolgozásában
Sajtó- és médiahirdetéseket szervez, bonyolít
Részt vesz arculattervezésben
Részt vesz a média-megjelenések kialakításában
Részt vesz az elektronikus megjelenések és a nyomtatott kiadványok kialakításában
Részt vesz kiadványok nyomdai előkészítésében
Gazdasági és marketing ügyeket intéz
Üzleti tervet készít, figyelemmel kíséri a költségek alakulását
Piackutatást és marketingtevékenységet végez
Betartja a pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat
Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait
Figyelembe veszi és védi a személyiséghez fűződő jogokat munkája során
Vállalkozást hoz létre, illetve részt vesz társas vállalkozás kialakításában
Kiválasztja a vállalkozás megfelelő működési formáját
Kapcsolatot tart a könyvelővel és egyéb pénzügyi szakemberekkel
Szerződést köt
Eligazodik az adózással kapcsolatos előírásokban és lehetőségekben
Munkája során szem előtt tartja a környezettudatosság szempontjait
Kiválasztja és használja a munkájához szükséges szoftver-eszközöket (operációs
rendszer, fájlkezelő, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, víruskereső, tördelő,
grafikus, képszerkesztő, adatmásoló és tömörítő stb. programok)
Kiválasztja és használja a munkájához szükséges hardver-eszközöket és
perifériákat (számítógépes konfiguráció, nyomtató, szkenner, webkamera stb.)
Korszerű adathordozókat használ
Internetes eszközöket (e-mail, www, FTP, keresők, chat, internetes telefon stb.)
használ
Intranetet használ
Számítógépes prezentációt készít
Adatbázisokat, szövegfájlokat készít és használ
Dokumentumokat archivál, nyomtat
Elvégzi az informatikai eszközök alapvető karbantartási feladatait
Korszerű HTML szerkesztőt használ, honlapot készít
Tervet készít az aktuális céloknak megfelelő website kialakítására
Ismeri a tárhely- és domain regisztrációval kapcsolatos tudnivalókat
Önálló weblapot készít
Bemutató és kommunikációs eszközöket alkalmaz
Multimédiás eszközöket (projektor, videó-kamera, digitális fényképezőgép, aktív
tábla stb.) használ
Hangosító berendezést használ, kezel
Kapcsolatot tart a technikai munkatársakkal
 
0952-06 Nyomtatott és elektronikus sajtóval kapcsolatos feladatok
Feladatprofil:
A nyomtatott sajtó eszközeivel kapcsolatos eljárásokat alkalmaz
Szabványos kéziratot készít és elvégzi annak nyomdai előkészítését
Figyelemmel kíséri a nyomda működését, nyomtatási technikákat, a kéziratrögzítés
és továbbítás technikáját
Figyelemmel kíséri a kiadványok útját a számítógéptől a nyomdáig
Rendeltetésszerűen használja a következő eszközöket: írógép, szövegszerkesztő,
telefon, fax, faxmodem
Alkalmazza a kiadványszerkesztés szabályait, a nyomdai ismereteket
Laptervet készít
Kisebb kiadványokat készít, illetve részt vesz összetettebb kiadványok
elkészítésében
Illusztrációt tervez, képet szerkeszt, anyagot rendez el, tördel
Alkalmazza az elektronikus sajtó eszközeivel kapcsolatos eljárásokat
Tevékenysége során felhasználja a különböző médiatípusokat, a műsorközvetítő
rendszereket, a közszolgálati és kereskedelmi média lehetőségeit
Tevékenysége során felhasználja a tömegkommunikációs eszközök szerepét a
társadalomban, az audiovizuális PR-eszközöket, és az elektronikus sajtó alternatív
irányzatait
Alkalmazza a különböző műsortípusokat és adásszerkezeteket, a tér és idő szerepét
az audiovizuális kultúrában
Elemzi és felhasználja a nézői és hallgatói szokásokat
Alkalmazza a műsorszerkesztés dramaturgiáját
Alkalmazza a színészi munka alapvető eszközeit
Alkalmazza a program-összeállítás alapvető szabályait
Alkalmazza a műsorszerkesztés szabályait
Összeállítja, aktualizálja és elfogadtatja a műsor forgatókönyvét
Információs forrásokat kezel
Felhasználja a rendelkezésre álló információs forrásokat (MTI, sajtóügynökségek,
nyomtatott sajtó, elektronikus sajtó, szakirodalom, könyvtár, kézikönyvek, levéltár,
riportalanyok, elektronikus adatbázisok stb.)
Információit ellenőrzi, válogatja, szerkeszti
Informátorait védi a törvényes keretek között
Ismeri és alkalmazza a tömegkommunikáció jogi vetületeit
Alkalmazza az adatvédelem, a személyiségi jogok védelméről szóló előírásokat
Alkalmazza a hatályos sajtó és média jogszabályok előírásait
Alkalmazza a munkájával összefüggő nemzetközi és hazai jogi szabályokat
Sajtóelméleti ismereteket alkalmaz
Írásokat készít a különféle sajtóműfajokban
Felhasználja az olvasási szokások ismeretét és a sajtóelemzéseket
 
0954-06 Sportkommentátori, menedzseri feladatok ellátása
Feladatprofil:
Az olimpiai sportágak szabályait ismeri és követi
Követi a magyar és a nemzetközi sportélet versenyeit, eseményeit, szereplőinek
tevékenységét
Tájékozódik a hazai és a nemzetközi sportszervezetek, intézmények működéséről,
tevékenységéről
Rádiós és a televíziós sporteseményeket közvetít
Sporteseményeket a helyszínen közvetít, kommentál
Riportokat, elemzéseket, összefoglalókat készít
Híranyagot készít, továbbít
Megszervezi a sporttal kapcsolatos szervezet kommunikációját
Figyelemmel kíséri a sportvilág folyamatait, tudományos eredményeit, az
egészséges életmóddal kapcsolatos kezdeményezéseket
Népszerűsíti a sportot, az egészséges életmódot
Hivatásszerűen foglalkozik a különböző generációk sport és tömegsport
tevékenységével
Sport és tömegsport eseményeket, bajnokságokat, találkozókat, megmozdulásokat
szervez
Menedzseli a sporttal kapcsolatos szervezetet
Sportmarketinget végez
Sportvállalkozásokat szervez
Pályázatokat, ajánlatokat készít
Pénzügyi forrásokat tár fel