OKJ

Újságíró II.


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 1000
3. Elmélet aránya: 50%
4. Gyakorlat aránya: 50%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges


OKJ képzés: nem
Képzés típusa: egyéb

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Rendszeresen ellátja a közvéleményt az egyes egyének és csoportok cselekvéséhez, valamint döntéséhez szükséges információkkal és ismeretekkel.
Az újságírói tevékenység mindenekelőtt tájékoztatás. Az újságíró a hírügynökségi vonalakon, lapjában, illetve a nyomtatott médián keresztül biztosítja a társadalmi érdek- és véleménykülönbségek megfogalmazását és szabad áramlását.
Tevékenysége információgyűjtésből, riporteri és interjúkészítői munkából, valamint a megszerzett információ ellenőrzéséből, kiegészítéséből, feldolgozásából, közölhető írásos formában való rögzítéséből, szerkesztéséből áll.
Általában valamely területre szakosodik, ezt érdeklődési köre és a szerkesztőségi szükséglet határozza meg.
Az újságíró az általa megszerzett, illetve összeállított információkkal, meghatározott műfajok és szolgáltatások esetén személyes véleményével szolgálja az általa képviselt média közönségét, különböző műfajú írásaival kielégíti az olvasótábor társadalmi megrendelését.
Munkahelye lehet valamely lap vagy hírügynökség, sajtó- vagy cikkszolgálat, de lehet önálló vállalkozó is. Az újságírás rendszerint csoportmunka. Ezért szükséges, hogy az újságíró – miközben felelősséggel ellátja saját feladatát – részt vesz a szerkesztőségi közösség életében és a munkafolyamatok szerint kialakított munkacsoportok (,,team''-ek) munkájában.
 
Az 54 321 01 0100 52 05 azonosító számú, Újságíró II. megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak azonosítója, megnevezése:
 
1555-06 A médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenység ellátása
Feladatprofil:
Betartja a munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat
Újságot olvas
Rádiót hallgat
Tv-t néz
Tájékozódik az aktualitásokról, információt gyűjt
Kutatómunkát végez (könyvtár, internet, sajtó, film, fotóarchívum)
Értékeli a közönségtől érkezett leveleket
Szelektálja a nézői, hallgatói, olvasói témajavaslatokat, maga is témajavaslatokkal,
ötletekkel áll elő
Részt vesz a szerkesztőségi egyeztetésen, munkaértekezleten
Megszervezi a napi munkát
Megfogalmazza a műsor/média célját, meghatározza a célközönséget
Meghatározza a munkavégzés helyszínét (belső/külső)
Terepszemlét tart, kiválasztja a lehetséges interjúalanyokat, helyszíneket
Időpontot egyeztet a műsor/riport/interjú készítőivel
Időpontot egyeztet a műsor/riport/interjú alanyaival
Felkészíti a munkatársakat a feladat elvégzésére
1586-06 Gépírás és levelezés
Feladatprofil:
Nyomtatott szövegről tízujjas vakírással másol
Kéziratról, javított, felülírt dokumentumot helyesbítve, módosítva másol tízujjas
vakírással
Hallás, diktálás utáni szöveget ír az írástechnika magasabb szintjén
Táblázatot, adatbázist adatokkal tölt fel, frissít a tízujjas vakírás technikájának
alkalmazásával
Alkalmazza az elektronikus (gépi) adatbevitel írásszabályait
Betartja az elektronikus írástechnika biztonsági és munka-egészségügyi
követelményeit
Egyszerű iratot, hivatalos levelet gépel, formáz a levelezési szabályoknak
megfelelően
Belső szervezeti ügyiratot készít (feljegyzés, emlékeztető, igazolás, nyilatkozat,
jegyzőkönyv stb.) sablon alapján
Hivatalos iratokat, leveleket (pl. kapcsolattartást segítő, információközlő, -kérő,
tájékoztató stb.) szerkeszt utasítások szerint
Iratokat, dokumentumokat a helyi szabályozásnak megfelelően saját hatáskörében
kezel (pl. sokszorosít, iktat, továbbít, tárol)
1556-06 Az újságírói tevékenység ellátása az írott sajtó különféle orgánumaiban
Feladatprofil:
Címet, témát, műfajt meghatároz; vázlatot készít
Képaláírást ír vagy rendel
Megírja a cikket
Figyelembe veszi a médiajogi és -etikai szempontokat
Munkájában igényes köznyelvi normához igazodik
Szinopszist készít
Az írásos anyaghoz fotót, képet, ábrát rendel
Együttműködik a fotóriporterrel, képszerkesztővel, tördelővel
Szükség esetén korrigál, javít a korrektor, olvasószerkesztő bevonásával
Vág, korrigál, javít
Szükség esetén szelektál, válogat, átszerkeszt a szerkesztő bevonásával
Megtervezi a megírandó cikkek műfaját, formáját
Átdolgozza a cikket új szempontok esetén (terjedelem, oldalterv)
Nyomon követi a korrektúrafordulókat
Törekszik irodalomesztétikai hatás létrehozására is